• Users Online: 817
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since January 08, 2018)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLE
Treatment of Hyperlipidemia: Consensus and Controversies
Christoph H Saely, Reinhard R Saely, Heinz Drexel
October-December 2017, 2(4):18-25
DOI:10.4103/cp.cp_4_17  
  1,630 269 -
RESEARCH ARTICLES
Safety and efficacy of a modified axillary vein technique for pacemaker implantation
Hui Yang, Hejun Jiang, Qiming Liu, Shenghua Zhou, Xuping Li, Zhenjiang Liu, Zhihong Wu, Chenlu Wu
July-September 2018, 3(3):104-107
DOI:10.4103/cp.cp_21_18  
  1,551 255 -
REVIEW ARTICLE
Progeria and accelerated cardiovascular aging
Brandon K Walther, Yanhui Li, Rajarajan Amirthalingam Thandavarayan, John P Cooke
July-September 2018, 3(3):81-89
DOI:10.4103/cp.cp_26_18  
  1,357 230 1
RESEARCH ARTICLES
Effects of exercise training on systolic and diastolic function of mice with diabetic cardiomyopathy
Guo Lu, Xu Zhang, Zhongguang Sun, Xiaowei Shi, Tingliang Liu, Xin Xu
October-December 2017, 2(4):1-6
DOI:10.4103/cp.cp_1_18  
  1,354 213 1
GUIDELINES AND CONSENSUS
Strategic roadmap of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusions
Junbo Ge on behalf of Chronic Total Occlusion Club China (CTOCC)
January-March 2018, 3(1):30-37
DOI:10.4103/cp.cp_7_18  
  1,306 190 -
RESEARCH ARTICLES
Effect of atorvastatin and trimetazidine combination treatment in patients with NSTE-ACS undergoing PCI
Jiang-You Wang, Han Chen, Hua Yan, Xi Su
April-June 2018, 3(2):41-46
DOI:10.4103/cp.cp_11_18  
  1,280 212 1
VIEWPOINT
Cardiogenic shock: Dopamine or norepinephrine? It's a question
Ben He, Lingcong Kong, Junbo Ge
January-March 2017, 2(1):1-4
DOI:10.4103/2470-7511.248216  
  1,304 150 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
ST-Segment elevation acute myocardial infarction prehospital thrombolytic therapy: Chinese expert consensus
Hongbin Yan, Dingcheng Xiang, Hongmei Liu, Hui Chen, Jiyan Chen, Yuguo Chen, Yundai Chen, Yingjie Chu, Weiyi Fang, Xianghua Fu, Chunji Lie, Wei Mao, Shuming Pang, Ruofei Shi, Xi Su, Yan Wang, Guirong Wang, Weimin Wang, Mei Xu, Lixia Yang, Hailing Yu, Zuyi Yuan, Zhijie Zheng, Yong Huo
April-June 2018, 3(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_12_18  
  1,255 139 -
RESEARCH ARTICLES
Association of serum triglycerides with microalbuminuria in nondiabetic hypertensive patients
Lei Huang, Jing Luo, Yifei Dong, Peng Lu, Xi-Xin Ji, Jian Liu, Ping Li, Xiaoshu Cheng
January-March 2018, 3(1):8-14
DOI:10.4103/cp.cp_5_18  
  1,228 160 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
Guidelines for comprehensive prevention and treatment of cardiovascular diseases in community populations (The Trial)
Yong Huo, Junbo Ge
October-December 2017, 2(4):26-37
DOI:10.4103/cp.cp_6_17  
  1,207 176 -
REVIEW ARTICLE
Protection of coronary circulation by remote ischemic preconditioning: An intriguing research frontier
Elpidio Santillo, Raffaele Antonelli-Incalzi
January-March 2018, 3(1):21-29
DOI:10.4103/cp.cp_9_18  
  1,216 151 -
REVIEW ARTICLES
Soccer related emotion and stress-induced cardiovascular events
Chunsong Hu, Tengiz Tkebuchava
April-June 2018, 3(2):66-70
DOI:10.4103/cp.cp_14_18  
  1,141 153 -
RESEARCH ARTICLES
Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in transcatheter aortic valve implantation of bicuspid aortic valve stenosis: A controlled study and comparison with tricuspid aortic valve stenosis
Nianwei Zhou, Cuizhen Pan, Weipeng Zhao, Daxin Zhou, Wenzhi Pan, Xiaochun Zhang, Kefang Guo, Xianhong Shu, Xiaolin Wang, Junbo Ge
January-March 2018, 3(1):1-7
DOI:10.4103/cp.cp_4_18  
  1,089 145 -
Effects of Shensongyangxin capsule on myocardial connexin 40 expression in diabetic rat model
Da-Bin Pan, Ji-Min Chen, Shi-You Gao, Lin-Tao Zha, Xiang-Rong Xie, Heng Cao
October-December 2017, 2(4):11-17
DOI:10.4103/cp.cp_3_17  
  1,084 150 -
Prognostic impact on Type B acute aortic dissection with renal insufficiency: A single-center study
Xue Bai, Bao-Zhu Wang, Karmacharya Ujit, Zi-Xiang Yu, Qian Zhao, Xiang Ma, Yi-Tong Ma
January-March 2018, 3(1):15-20
DOI:10.4103/cp.cp_6_18  
  1,027 126 -
Hemostasis and clotting markers and its significances in unstable angina pectoris patients complicated with diabetes mellitus
Jian-lin Ma, Yan Zhou, Jia-ming Zhang, Li-ning Ma, Haitao Li, Xiangjie Ma, Liao Wang
October-December 2017, 2(4):7-10
DOI:10.4103/cp.cp_2_17  
  994 134 -
REVIEW ARTICLE
Cholesterol-mediated regulation of angiogenesis: An emerging paradigm
Lingping Zhu, Qilin Gu, Longhou Fang
January-March 2019, 4(1):1-9
DOI:10.4103/cp.cp_5_19  
  915 182 -
RESEARCH ARTICLES
Acute effect of air pollutant sulfur dioxide on acute myocardial infarction mortality from 2011 to 2017 in Jinan City
Tiantian Zhang, Kunkun Yu, Lin Zhou, Liangliang Cui
April-June 2018, 3(2):47-52
DOI:10.4103/cp.cp_18_18  
  936 148 -
Safety and efficiency of a novel argus optical coherence tomography: A preclinical experiment
Jiahui Chen, Yizhe Wu, Li Shen, Jiasheng Yin, Rui Wang, Xucheng Lv, Han Chen, Meng Ji, Qibing Wang, Juying Qian, Junbo Ge
July-September 2018, 3(3):90-96
DOI:10.4103/cp.cp_20_18  
  876 156 -
REVIEW ARTICLES
Clinical benefits of renal denervation besides blood pressure reduction
Han Chen, Li Shen, Junbo Ge
April-June 2018, 3(2):58-65
DOI:10.4103/cp.cp_10_18  
  854 150 -
CASE REPORT
Surgical intervention for left main compression syndrome due to severe secondary pulmonary hypertension
Laichun Song, Ming Xu, Chao Tao, Lei Shi, Bo Wang, Huadong Yu, Xufa Chen, Liang Tao, Xi Su
October-December 2017, 2(4):38-42
DOI:10.4103/cp.cp_5_17  
  887 115 -
RESEARCH ARTICLES
Clinical characteristics and antithrombotic status in 621 very elderly hospitalized patients with atrial fibrillation
Wen Liu, Zhi-Feng Qiu, Li Wang, Yan-Fang Zhang, Jia-Nan Chen, Lei Wu, Jun-Zhou Xin
April-June 2018, 3(2):53-57
DOI:10.4103/cp.cp_13_18  
  865 135 -
Association between extremely cold weather and ischemic heart disease-related death during 2011–2017, Jinan City
Jinyu Man, Kunkun Yu, Lin Zhou, Liangliang Cui
July-September 2018, 3(3):97-103
DOI:10.4103/cp.cp_24_18  
  845 144 -
GUIDELINE AND CONSENSUS
Transcatheter aortic valve replacement: Team construction and operation specifications recommended by Chinese experts
Junbo Ge
July-September 2018, 3(3):108-113
DOI:10.4103/cp.cp_29_18  
  780 119 -
CLINICAL REGISTRY STUDY
Comparing an internet-based medical model with a conventional medical model in the management of patients with hypertension in China: Methodology of a cluster randomized study
Jie Jiang, Ningling Sun, Jianping Li, Xinhua Zhang, Bei Shi, Chen Yao, Dong Zhao, Hongwei Sun, Shengyuan Wu, Chengming Gu, Yong Huo
October-December 2018, 3(4):117-121
DOI:10.4103/cp.cp_31_18  
  767 131 -