Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format

Coverpage
July-September 2017
Volume 2 | Issue 3
Page 1-38
Online since Wednesday, December 26, 2018
Accessed 13,699 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
RESEARCH ARTICLES  
P. 1
Xiaolei Sun, Hongfa Jiang, Hong Zhu, Zhen Dong, Shuning Zhang, Yunzeng Zou, Aijun Sun, Junbo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.248375  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 8
Nianwei Zhou, Yili Liu, Shengmei Qin, Weipeng Zhao, Lu Tang, Cuizhen Pan, Zilong Qiu, Xiaolin Wang, Xianhong Shu
DOI:10.4103/2470-7511.248376  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 13
Yimeng Jiang, Fangfang Fan, Jia Jia, Yuxi Li, Jianping Li, Yong Huo, Yan Zhang
DOI:10.4103/2470-7511.248377  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW AND META-ANALYSIS Top
P. 18
Dandan Xu, Fangchao Liu, Jie Ban, Yi Zhang, Tiantian Li
DOI:10.4103/2470-7511.248378  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
GUIDELINE AND CONSENSUS Top
P. 26
Yong Huo, Yanling Zhang, Yaling Han, Hongbin Yan, Junbo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.248374  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORT Top
P. 36
Xueying Chen, Yingnan Bai, Ziqing Yu, Jin Bai, Shengmei Qin, Qibing Wang, Zhe Sun, Yangang Su, Junbo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.248379  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue