Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format

Coverpage
July-September 2016
Volume 1 | Issue 3
Page 1-50
Online since Wednesday, December 26, 2018
Accessed 19,585 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
EDITORIALS  
P. 1
Yong Huo, Junbo Ge
DOI:10.4103/2470-7511.248350  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 4
Jiangtao Yu, Lisheng Jiang, Xin Xue
DOI:10.4103/2470-7511.248351  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
RESEARCH ARTICLES Top
P. 9
Xin Xue, Erich Duenninger, Manuela Muenzel, Adam Fazakas, Nina Schneider, Jing Chang, Jiangtao Yu
DOI:10.4103/2470-7511.248352  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 13
Shuxin Hou, Yingmin Lu, Damin Huang, Zhaoxia Wang, Xiaohan Luo, Jinchun Zhang, Jian Ji, Lei Song, Zhihua Li, Caiwen Wei, Zengyan Zhao, Weiping Xu
DOI:10.4103/2470-7511.248353  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW ARTICLES Top
P. 20
Rui Guo, Sreejayan Nair, Jun Ren
DOI:10.4103/2470-7511.248354  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 28
Jingni He, Zaixin Yu
DOI:10.4103/2470-7511.248355  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
GUIDELINE AND CONSENSUS Top
P. 37
Ningling Sun, Jaw-Wen Chen, Jiguang Wang, Liangdi Xie, Luyuan Chen, Jianjun Mu, Yuemin Sun, Chern-En Chiang, Cheuk-Man Yu, Huay Cheem Tan, Razali Omar, Yong Huo
DOI:10.4103/2470-7511.248356  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORT Top
P. 48
Jiangtao Yu, Shaofeng Guan, Manuela Muenzel, Erich Duenninger
DOI:10.4103/2470-7511.248357  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue