Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format

Coverpage
October-December 2018
Volume 3 | Issue 4
Page 117-144
Online since Wednesday, December 19, 2018
Accessed 15,587 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
CLINICAL REGISTRY STUDY  
P. 117
Jie Jiang, Ningling Sun, Jianping Li, Xinhua Zhang, Bei Shi, Chen Yao, Dong Zhao, Hongwei Sun, Shengyuan Wu, Chengming Gu, Yong Huo
DOI:10.4103/cp.cp_31_18  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW ARTICLE Top
P. 122
Daoquan Peng
DOI:10.4103/cp.cp_27_18  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
RESEARCH ARTICLES Top
P. 127
Yaping He, Hao Peng, Kaitao Jian, Qingzhi Li, Wei Liu, Yanlin Li
DOI:10.4103/cp.cp_23_18  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
P. 132
Qing Zhou, Yun Zhang, Zhongwen Zhang, Panpan Hao
DOI:10.4103/cp.cp_33_18  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
GUIDELINE AND CONSENSUS Top
P. 138
Jianping Li, Yundai Chen, Chuanyu Gao, Yong Li, Guohai Su, Ningling Sun, Yida Tang, Jiguang Wang, Meng Wei, Xiaowei Yan, Yong Huo
DOI:10.4103/cp.cp_34_18  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORT Top
P. 142
Manyun Guo, Yangyang Deng, Yue Wu, Jianqing She
DOI:10.4103/cp.cp_22_18  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue