Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2018| April-June  | Volume 3 | Issue 2  
    Online since July 16, 2018

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
RESEARCH ARTICLES
Effect of atorvastatin and trimetazidine combination treatment in patients with NSTE-ACS undergoing PCI
Jiang-You Wang, Han Chen, Hua Yan, Xi Su
April-June 2018, 3(2):41-46
DOI:10.4103/cp.cp_11_18  
  1 4,010 426
GUIDELINE AND CONSENSUS
ST-Segment elevation acute myocardial infarction prehospital thrombolytic therapy: Chinese expert consensus
Hongbin Yan, Dingcheng Xiang, Hongmei Liu, Hui Chen, Jiyan Chen, Yuguo Chen, Yundai Chen, Yingjie Chu, Weiyi Fang, Xianghua Fu, Chunji Lie, Wei Mao, Shuming Pang, Ruofei Shi, Xi Su, Yan Wang, Guirong Wang, Weimin Wang, Mei Xu, Lixia Yang, Hailing Yu, Zuyi Yuan, Zhijie Zheng, Yong Huo
April-June 2018, 3(2):71-80
DOI:10.4103/cp.cp_12_18  
  - 4,364 454
RESEARCH ARTICLES
Acute effect of air pollutant sulfur dioxide on acute myocardial infarction mortality from 2011 to 2017 in Jinan City
Tiantian Zhang, Kunkun Yu, Lin Zhou, Liangliang Cui
April-June 2018, 3(2):47-52
DOI:10.4103/cp.cp_18_18  
  - 2,514 324
Clinical characteristics and antithrombotic status in 621 very elderly hospitalized patients with atrial fibrillation
Wen Liu, Zhi-Feng Qiu, Li Wang, Yan-Fang Zhang, Jia-Nan Chen, Lei Wu, Jun-Zhou Xin
April-June 2018, 3(2):53-57
DOI:10.4103/cp.cp_13_18  
  - 2,459 277
REVIEW ARTICLES
Clinical benefits of renal denervation besides blood pressure reduction
Han Chen, Li Shen, Junbo Ge
April-June 2018, 3(2):58-65
DOI:10.4103/cp.cp_10_18  
  - 2,551 335
Soccer related emotion and stress-induced cardiovascular events
Chunsong Hu, Tengiz Tkebuchava
April-June 2018, 3(2):66-70
DOI:10.4103/cp.cp_14_18  
  - 6,966 357